Newyddion a Digwyddiadau

Gwobrau Bwyd a Diod Cymru 2024

20/05/2024

Roedd Gwobrau Bwyd a Diod Cymru yn tynnu sylw at gynhyrchwyr bwyd a diod fwyaf arloesol a chreadigol Cymru, gan ddod â’r diwydiant ynghyd ar gyfer noson o ddathlu, cydnabod a rhoi cyfle allweddol i arddangos rhagoriaeth.

Darllen Mwy

Mae 27 o gleientiaid Canolfan Bwyd Cymru wedi'u henwi ymhlith enillwyr Gwobrau Great Taste eleni

08/08/2023

Cyhoeddwyd enillwyr Gwobrau Great Taste 2023 ddydd Llun, 31 Gorffennaf, gyda mwy na 14,000 o gynhyrchion o 109 o wledydd wedi'u hasesu.

Darllen Mwy

Uchafbwynt newydd i allforion Bwyd a Diod Cymru

07/08/2023

Roedd allforion Bwyd a Diod Cymru werth £797 miliwn yn 2022, y gwerth blynyddol uchaf a gofnodwyd, meddai'r Gweinidog Materion Gwledig Lesley Griffiths. (Gorffennaf 2023)

Bydd Prosiect Helix, sy'n cynnig cymorth technegol a masnachol i ddiwydiant bwyd a diod Cymru, yn parhau tan fis Mawrth 2025.

Darllen Mwy

Trosolwg o Brosiect HELIX Mehefin 2016 – Mehefin 2023

26/07/2023

Mae’r adroddiad hwn yn rhoi cipolwg ar allbynnau a gweithgareddau Prosiect HELIX ers mis Mehefin 2016.

Darllen Mwy

Prosiect HELIX yn rhoi hwb o £235 miliwn i ddiwydiant bwyd a diod Cymru

25/07/2022

Mae allbynnau diweddaraf Prosiect HELIX, menter a ddatblygwyd i hybu arloesedd ac effeithlonrwydd yn niwydiant bwyd a diod Cymru, yn dangos ei fod wedi cyflawni dros £235 miliwn o effaith, ers ei lansio yn 2016.

Darllen Mwy

Unedau Prosesu Bwyd yng Nghanolfan Bwyd Cymru

21/06/2022

Nod yr unedau prosesu bwyd annibynnol yw cynorthwyo busnesau newydd i gymryd y cam cyntaf tuag at gynyddu cynhyrchiant a datblygu eu busnesau.

Darllen Mwy

Diweddariad SALSA Rhifyn 6 – Gweminarau

16/06/2022

Nod y weminar rhad ac am ddim hon yw sicrhau bod pob cwmni SALSA ardystiedig yng Nghymru’n cael eu briffio ar y newidiadau a sut y byddant yn effeithio arnyn nhw.

Darllen Mwy

Prosiect HELIX yn cael ei enwi’n enillydd cyffredinol yng Ngwobrau Rhwydwaith Gwledig Cymru 2022

13/06/2022

Enillodd y prosiect dan arweiniad Arloesi Bwyd Cymru ddwy wobr mewn seremoni i ddathlu prosiectau sydd wedi elwa ar Raglen Datblygu Gwledig yr Undeb Ewropeaidd.

Darllen Mwy

Deietau’r Dyfodol – Gweithdai Datblygu Cynnyrch Newydd

31/05/2022

Yn y gweithdy datblygu cynnyrch newydd (DCN) hwn, a ariennir gan Lywodraeth Cymru, bydd cwmnïau bwyd a diod yn cael mynediad at fewnwelediad o’r radd flaenaf gan arweinwyr y diwydiant.

Darllen Mwy

Arallgyfeirio Gwerthiant Llaeth

03/11/2021

Gyda defnyddwyr yn chwilio am gynnyrch mwy ecogyfeillgar, moesegol a lleol, peiriannau gwerthu llaeth yw’r duedd ddiweddaraf i ddod i’r amlwg ar draws ffermydd Cymru.

 

Darllen Mwy

Cychwyn busnes Bwyd neu Diod llwyddiannus yng nghanol pandemig

10/03/2021

Efallai ei bod yn teimlo brawychus cychwyn busnes newydd nawr, ond mae'r byd cyfnewidiol yr ydym bellach yn byw ac yn gweithio ynddo oherwydd COVID-19 wedi creu cyfleoedd newydd i lawer o ddarpar entrepreneuriaid bwyd a diod.

Darllen Mwy

Llinellau Cymorth Bwyd a Diod Cymru ar gyfer Gwneuthurwyr

09/11/2020

Mewn ymateb i'r heriau cyfredol, mae Bwyd a Diod Cymru wedi sefydlu llinellau gymorth ar gyfer gwneuthurwyr bwyd a diod. Mae'r llinellau cymorth yn dod â sefydliadau o bob rhan o Gymru ynghyd i ddarparu cefnogaeth hygyrch i fusnesau bwyd a diod.

Darllen Mwy

Ymgyrch 'Blwyddyn i Fynd' yr ASB

26/10/2020

Mae'r ASB wedi lansio ei ymgyrch 'Blwyddyn i fynd' i gefnogi busnesau ac awdurdodau lleol yn y cyfnod yn arwain at weithredu deddfwriaeth newydd ar labelu alergenau ar gyfer bwydydd sy'n cael eu pecynnu ymlaen llaw i'w gwerthu'n uniongyrchol.

Darllen Mwy

Gwerthu Llaeth a Mwy

13/10/2020

Bydd ein gweminar Gwerthu Tu Hwnt i Llaeth yn tynnu sylw at y gwahanol lwybrau sydd ar gael i ffermwyr sydd am arallgyfeirio.

Darllen Mwy

Mae Canolfan Bwyd Cymru yn falch o gyhoeddi dychweliad cwrs hyfforddi Diogelwch Bwyd Lefel 3

28/09/2020

Rydym yn angerddol am ddiogelwch bwyd yma yng Nghanolfan Bwyd Cymru ac rydym wedi sicrhau y gallwn ddarparu'r un lefel o hyfforddiant sy'n cwrdd â'r holl ofynion cyfreithiol ar gyfer hyfforddi trinwyr bwyd.

Darllen Mwy

Hwb i fusnesau bwyd a diod newydd!

11/08/2020

Ydych chi wedi darganfod sgiliau coginio newydd yn ystod y cyfyngiadau symud? Neu a oes angen help arnoch chi i droi eich hobi yn fusnes?

Darllen Mwy

Y Coffi Elusennol o Gymru

21/05/2020

Ers i'r cyfyngiadau symud digwydd, mae llawer o fusnesau oedd yn gyflenwi'r gwasanaeth bwyd a'r sector lletygarwch wedi gorfod troi at eFasnach defnyddwyr i barhau i fasnachu.

Darllen Mwy

Annog pobl i aros adref trwy bobi

19/05/2020

Trwy addasu ac ehangu eu cynnyrch ar-lein, gall cwsmeriaid Crwst nawr fwynhau blas o Crwst o adref. 

Darllen Mwy

Sesiynau AR-LEIN ar gyfer Busnesau Newydd

11/05/2020

Ydych chi'n ystyried fod yn gynhyrchydd bwyd neu ddiod? Neu a oes angen help arnoch gyda Datblygu Cynnyrch Newydd?

Darllen Mwy

Cynhyrchwyr Bwyd yn ymuno i greu Bocs Brecwast Blasus

05/05/2020

Mae Bocs Brecwast Myrddin Heritage & Ffrindiau yn profi'n boblogaidd, ac mae'r perchnogion Owen a Tanya yn hynod o brysur yn cadw i fyny â'r galw.

Darllen Mwy

Pecyn Offer COVID-19

20/04/2020

Ystyriaethau COVID-19 ar gyfer Arferion Gweithgynhyrchu Da yn Sector Prosesu Bwyd a Diod Cymru.

Darllen Mwy

Arloesi ar gyfer Siopwyr Cydwybodol y Blaned

17/02/2020

Diwrnod llwyddiannus yng ngweithdy Arloesi ar gyfer Siopwyr Cydwybodol y Blaned yn Gerddi Fotaneg Genedlaethol Cymru

Darllen Mwy

Food Matters Live 2019

05/11/2019

Bydd tîm Arloesi Bwyd Cymru ar stondin Bwyd a Diod Cymru yn Food Matters Live ar 19-20 Tachwedd yn yr ExCel, Llundain.

Darllen Mwy

Lansiad y Clwstwr Arweinwyr Busnes newydd

23/10/2019

Mae Canolfan Fwyd Cymru wedi lansio'r Clwstwr Arweinwyr Busnes newydd cyffrous ar gyfer Canolbarth a De Orllewin Cymru.

Darllen Mwy

Beth sy'n gwneud cwrs hyfforddi da?

16/09/2019

Ydych chi wedi cael eich anfon ar gwrs hyfforddi, ond i ddarganfod mae’n amherthnasol, yn ddiflas ac yn wastraff amser? Pa les ydyn ni yn cael o’r profiadau hyn mewn gwirionedd?

Darllen Mwy

Cwrs Gwneud Caws

10/09/2019

Ydych chi erioed wedi bod eisiau dysgu sut i wneud caws?

Darllen Mwy

Digwyddiad Arloesi Cynnyrch Bwyd a Diod

18/06/2019

Cymorthfeydd Cychwyn Busnes ar gyfer cynhyrchwyr newydd a chynhyrchwyr bwyd

18 Mehefin 2019. 10yb - 2yp

Rydym yn cynnal digwyddiad eto eleni mewn partneriaeth â Gŵyl Arloesi Cymru...

 

Darllen Mwy

Digwyddiad Lansio Prentisiaeth Newydd

07/05/2019

Dyddiad: Dydd Iau 23ain Mai

Lleoliad:  Canolfan Bwyd Cymru, Horeb

Amser:  11.30yb – 2yp

Darllen Mwy

Gweithdy Alergenau yn Asiantaeth Safonau Bwyd

12/03/2019

12 Mawrth, 10yb - 1yp yng Nghanolfan Fwyd Cymru

Bydd yr Asiantaeth Safonau Bwyd yng Nghymru yn cynnal cyfres o weithdai i drafod yr ymgynghoriad cyhoeddus ar ddarparu gwybodaeth am alergenau ar gyfer cynhyrchion bwyd sy'n cael eu pecynnu ymlaen llaw i'w gwerthu'n uniongyrchol.

 

Darllen Mwy

GWEITHDY: Pecynnau Cynaliadwy a Phrosesu Effeithiol i Leithau Costau ac Ennill Busnes Newydd!!

05/03/2019

4ydd Ebrill 2019 (10am-2pm) yng Nghanolfan Bwyd Cymru

Gweithdy gwych i unrhyw un sy'n gyfrifol am becynnu a phrosesu mewn busnes bwyd a diod yng Nghymru!

Darllen Mwy

Tyfu yw'r Nod - Canol Cymru

06/12/2018

Datblygu eich busnes bwyd i gyrraedd marchnadoedd newydd!

Darllen Mwy

Sioe Arloesedd Busnes y Fferm 2018

07/11/2018

Arloesi Bwyd Cymru i fynychu Sioe Arloesedd Busnes y Fferm 2018 yn y NEC, Birmingham

Roedd tîm Canolfan Bwyd Cymru wrth law ar stondin Arloesi Bwyd Cymru i gynnig cyngor a chefnogaeth i fusnesau sy'n edrych i arallgyfeirio i weithgynhyrchu bwyd a diod.

Darllen Mwy

Cynhadledd Atal Gwastraff

16/10/2018

Yn ddiweddar, trefnwyd a cynhaliodd Ganolfan Bwyd Cymru mewn partneriaeth â Busnes Cymru y Gynhadledd Atal Gwastraff yng Nghanolfan Bwyd Cymru ar Ddydd Mawrth, 16 Hydref. Mynychodd dros 40 o fusnesau bwyd a diod o bob cwr o Gymru yn bressenol yn y digwyddiad.

Darllen Mwy

Diwrnod Agored Dydd

07/06/2018

Ydych chi wedi ystyried beth yn union sydd yn digwydd yng Nghanolfan Bwyd Cymru?
Dyma’ch cyfle i gael yr ateb.

Dydd Mawrth 26 Mehefin 2018
10am-4pm

Darllen Mwy

Arloesi Bwyd Cymru yn helpu i roi cynnyrch Cymreig ar lwyfan y byd

29/03/2018

Mae Arloesi Bwyd Cymru wedi lansio’r cyfeirlyfr digidol cynhwysfawr cyntaf o gynhyrchwyr bwyd a diod Cymru.

Darllen Mwy

Digwyddiad “Mynd am Dwf” i helpu busnesau gyrraedd marchnadoedd newydd

18/10/2017

Yn ddiweddar, cynhaliodd Canolfan Bwyd Cymru ddigwyddiad ‘Mynd am Dwf’ llwyddiannus ar gyfer busnesau bwyd a diod leol yn canolbwyntio ar ddatblygu a chyrraedd marchnadoedd newydd.

Darllen Mwy