Hyfforddiant

Pobl yw elfen bwysicaf unrhyw fusnes, a gall pobl sydd wedi'u hyfforddi’n briodol, sy'n ymroddedig ac yn hyderus yn eu gallu eu hunain wneud gwahaniaeth mawr i’ch llwyddiant.

Gallwn eich helpu trwy roi’r wybodaeth a’r sgiliau sydd eu hangen ar eich staff i weithio i’r safonau uchaf.

Dan y gyfraith, mae’n rhaid i bawb sy’n trin bwyd gael eu hyfforddi yn ôl eu gweithgareddau trin bwyd. Ar ben hynny, bydd gan unigolion sydd wedi cyflawni’r cwrs hylendid bwyd yn llwyddiannus yr hyder a’r arbenigedd i gyflwyno bwyd o ansawdd yn ddiogel i gwsmeriaid.

Mae cymwysterau diogelwch bwyd ar gyfer unrhyw un sy’n gweithio ym maes arlwyo, lletygarwch neu weithgynhyrchu, lle mae hylendid bwyd yn hollbwysig gan fod bwyd yn cael ei baratoi, ei goginio, ei weini neu ei gynhyrchu. Er enghraifft, tafarnau, gwestai, bwytai, siopau, ffatrïoedd, llefydd bwyd cyflym, ysbytai, cartrefi nyrsio a gofal, ysgolion, carchardai a’r lluoedd arfog.

Highfield yw’r corff dyfarnu ar gyfer ein cyrsiau diogelwch bwyd a HACCP.

Mae Canolfan Bwyd Cymru yn darparu cyrsiau diogelwch bwyd, HACCP a chyrsiau hyfforddi ymarferol i grwpiau, naill ai yn ein canolfan ni neu’ch lleoliad chi.  Mae ein Technolegwyr Bwyd profiadol yn arbenigo mewn cynnal dadansoddiad o fylchau mewn sgiliau a datblygu cynlluniau hyfforddiant er mwyn darparu hyfforddiant penodol i anghenion eich staff a’ch busnes. Gallwn ddarparu cyrsiau wedi’u teilwra i fodloni’r cyfarwyddebau HACCP i’r sectorau cig, llaeth ac arlwyo. Gallwch astudio sgiliau cig a llaeth sylfaenol, a’u defnyddio’n ymarferol yn ein hardaloedd prosesu cig a llaeth ni neu yn eich canolfan brosesu chi.

 

 

Dyddiadau:  Gweminarau sydd ar ddod: Cost: Sut i archebu:

Wythnos yn cychwyn

Dydd Llun 14 Mawrth

Lefel 4 HACCP

5 Sesiwn (wyneb yn wyneb wedi'i gynllunio ond i'w gadarnhau)

Ar gais

Ffon: 01559 362230

Ebost: gen@foodcentrewales.org.uk

 

Cwrs undydd ar gyfer unrhyw un sy’n gweithio yn y maes arlwyo, gweithgynhyrchu neu fanwerthu, lle mae bwyd yn cael ei baratoi, ei goginio a’i drin (ac i’r rhai sy’n bwriadu gweithio yn y diwydiant).

Cynhelir y cwrs bob MIS. 

Dyddiad Cwrs nesaf: I'w drefnu

Ystod: rhaglen un diwrnod

Rhagofyniad: Dim 

Dull asesu: arholiad atebion aml ddewis

Unedau RQF: Oes

Pris: £60

 

Byddai'r rhai a fynychodd yn sefyll y papur arholiad sy'n fwyaf perthnasol i'w swydd:

 • Dyfarniad Lefel 2 Diogelwch Bwyd mewn Arlwyo
 • Dyfarniad Lefel 2 Diogelwch Bwyd mewn Cynhyrchu

Pynciau allweddol a gwmpesir:-

 • Deddfwriaeth
 • Peryglon diogelwch bwyd
 • Rheoli tymheredd
 • Rheweiddio, oeri a daliad oer
 • Coginio, dal poeth ac ailgynhesu
 • Trin bwyd
 • Egwyddorion storio bwyd diogel
 • Glanhau eiddo ac offer bwyd

 

Y ffordd ymlaen a argymhellir:-

 • Dyfarniad Lefel 3 Diogelwch Bwyd mewn Arlwyo
 • Dyfarniad Lefel 3 Diogelwch Bwyd mewn Cynhyrchu
 • Dyfarniad Lefel 3 Diogelwch Bwyd mewn Adwerthu

 

Highfield yw'r Corff Dyfarnu ar gyfer ein cyrsiau diogelwch bwyd a HACCP.

Cwrs tridiau ar gyfer goruchwylwyr trin bwyd yn y diwydiannau bwyd ac arlwyo / gweithgynhyrchu. Cwrs delfrydol i Reolwyr a goruchwylwyr mewn busnesau arlwyo neu weithgynhyrchu canolig a mawr.  

Nod y cymhwyster hwn yw cefnogi rôl yn y gweithle a rhoi cyfle i ddysgwyr ddatblygu’n bersonol a chymryd rhan mewn addysg. Mae’n addas i ddysgwyr sydd naill ai wrthi, neu’n dymuno camu ymlaen i lefel uwch neu lefel oruchwylio o fewn busnes arlwyo bwyd.

Dyddiad Cwrs nesaf: I'w cadarnhau

Ystod: 3 diwrnod

Rhagofyniad: Dyfarniad Lefel 2 Diogelwch Bwyd mewn Arlwyo, Cynhyrchu neu Adwerthu

Dull asesu: Arholiad atebion aml ddewis

Unedau RQF: Oes

Pris: £280

 

Byddai'r rhai a fynychodd yn sefyll y papur arholiad sy'n fwyaf perthnasol i'w swydd:

 • Dyfarniad Lefel 3 Goruchwylio Diogelwch Bwyd ar Arlwyo
 • Dyfarniad Lefel 3 Goruchwylio Diogelwch Bwyd ar Cynhyrchu

Y prif bynciau fydd yn cael sylw:

 • Cymhwysedd deddfwriaethol
 • Rheolaeth oruchwylio
 • Rheoli tymheredd (oeri, coginio)
 • Glanhau
 • Rheoli halogiad
 • Cymhwyso a monitro arferion hylendid da
 • Rhoi gweithdrefnau rheoli diogelwch bwyd ar waith
 • Cyfrannu at hyfforddiant diogelwch eraill

Highfield yw'r Corff Dyfarnu ar gyfer ein cyrsiau diogelwch bwyd a HACCP.

Cwrs pum diwrnod ar gyfer rheolwyr a goruchwylwyr uwch yn Fusnesau Bach a Chanolig a busnesau fwy. Targedwyd y cymhwyster at y rhai y mae eu rôl yn cynnwys cyfrifoldeb am ddiogelwch bwyd a chyfrifoldebau rheoli gweithredol, ac argymhellir yn gryf bod dysgwyr gyda thystysgrif Diogelwch Bwyd Lefel 3 yn barod, â rhywfaint o brofiad o weithio o fewn rôl gydag ymwybyddiaeth o Systemau Rheoli Diogelwch Bwyd.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am addasrwydd y cymhwyster hwn, rhowch alwad i ni!

Mae'r dystysgrif hon yn dystysgrif oes, ond awgrymir eich bod yn cadw tystiolaeth o Ddatblygiad Personol Parhaus i gadw'ch sgiliau a'ch gwybodaeth yn gyfredol.

Dyddiad Cwrs nesaf: I'w drefnu

Ystod: Rhaglen 5 diwrnod

Rhagofyniad: Dyfarniad Lefel 3 Diogelwch Bwyd

Dull asesu: Arholiad

Unedau RQF: Oes

Pris: Cysylltwch am bris

Cwrs un diwrnod ar gyfer gweithwyr sy’n trin bwyd a staff eraill sy’n arlwyo, paratoi bwyd a gweini. Mae’r cwrs hefyd yn addas i bobl sy’n trin bwyd yn y maes gweithgynhyrchu neu fanwerthu lle caiff y bwyd ei baratoi, ei goginio a’i drin (ac i’r rheini sy’n bwriadu gweithio yn y diwydiant).   

Dyddiad y cwrs nesaf: Dyddiadau i’w drefnu

Hyd y cwrs: 1 diwrnod

Rhagofyniad: Dim

Dull Asesu:  Arholiad atebion aml-ddewis

Achrediad RQF: Oes

Pris: £50 (cinio bwffe a lluniaeth wedi’u cynnwys. Mae’r cwrs hwn wedi’i eithrio o TAW)

Canlyniadau Dysgu:

Ar ôl cwblhau’r cwrs, bydd y dysgwyr yn medru deall y canlynol:

 • Nodweddion alergeddau ac anoddefiadau bwyd a’u canlyniadau
 • Gweithdrefnau i nodi a rheoli unrhyw halogi y mae alergenau yn ei achosi
 • Gweithdrefnau i gyfathrebu gwybodaeth gywir ynglŷn ag alergenau i’r defnyddwyr 

Yr hyn a awgrymir ar ôl cwblhau’r cwrs: 

 • Dyfarniad Lefel 3 - Rheoli Alergenau Bwyd yn y maes Arlwyo
 • Dyfarniad Lefel 2 - Diogelwch Bwyd yn y maes Arlwyo   
 • Dyfarniad Lefel 2 - Diogelwch Bwyd yn y maes Gweithgynhyrchu

 

 

Cwrs dau ddiwrnod ar gyfer y sawl sy’n goruchwylio gweithwyr sy’n trin bwyd a staff eraill sy’n arlwyo, paratoi bwyd a gweini. Mae’r cwrs hefyd yn addas i oruchwylwyr sy’n gweithio yn y maes gweithgynhyrchu neu fanwerthu lle caiff bwyd ei baratoi, ei goginio a’i drin (ac i’r rheini sy’n bwriadu gweithio yn y diwydiant). 

Mae’r cwrs hwn yn ddelfrydol ar gyfer rheolwyr, goruchwylwyr a pherchnogion busnes.

Dyddiadau’r cyrsiau nesaf: Dyddiadau i’w drefnu

Hyd y cwrs: Dau ddiwrnod

Rhagofyniad: Dyfarniad Lefel 2 - Ymwybyddiaeth o Alergenau Bwyd a Rheoli Alergenau yn y maes Arlwyo neu Ddyfarniad Lefel 2 - Diogelwch Bwyd yn y maes Arlwyo neu Weithgynhyrchu

Dull Asesu:  Arholiad atebion aml-ddewis

Achrediad RQF:  Oes

Pris: £100 (cinio bwffe a lluniaeth wedi’u cynnwys. Mae’r cwrs hwn wedi’i eithrio o TAW)

 

Canlyniadau Dysgu:

Ar ôl cwblhau’r cwrs, bydd y dysgwyr yn medru deall y canlynol:

 • Rôl y rheolwr o ran sicrhau bod cynhwysion bwyd ac alergenau yn cael eu rheoli’n effeithiol. 
 • Gweithdrefnau ynglŷn â chyfathrebu gwybodaeth am gynhwysion rhwng y cyflenwr a’r defnyddiwr.
 • Pwysigrwydd rhoi mesurau rheoli ymarferol ar waith er mwyn atal halogi a thraws-heintio gan alergenau
 • Y dulliau a ddefnyddir i reoli mesurau a gweithdrefnau o ran cynhwysion

 

Yr hyn a awgrymir ar ôl cwblhau’r cwrs:

 • Dyfarniad Lefel 3 a 4 - Diogelwch Bwyd
 • Cymwysterau HACCP - Lefel 3

 

 

HACCP - cyrsiau wedi'u llunio yn arbennig ar gyfer defnydd y cleient a gallant amrywio o hyfforddiant sylfaenol ar Ymwybyddiaeth HACCP i'r 12 pwynt llawn. HACCP - cynhyrchu cynllun. O ganlyniad, mae'r costau ar gyfer y cyrsiau yn amrywio a chânt eu seilio ar y drafodaeth rhwng Canolfan Bwyd Cymru â'r cleient.

Pris: Cysylltwch am bris

Efallai y bydd modd derbyn cymhorthdal trwy Gynllun Helix ar gyfer busnesau sy’n gymwys.

Tynnwch y drafferth allan o HACCP

Rydym am neilltuo un diwrnod bob mis i Weithdy HACCP Ymarferol. Bydd y gweithdy undydd wedi'i ariannu trwy Brosiect HELIX ac mae wedi'i anelu at fusnesau 'micro', busnesau newydd a busnesau bach a chanolig.

Bydd y gweithdy ymarferol yn cymhwyso holl egwyddorion HACCP i'ch proses penodol a'ch busnes. Gellir defnyddio'r gweithdy fel hyfforddiant anffurfiol i arddangos Datblygiad Proffesiynol Parhaus, gyda thystysgrif presenoldeb yn cael ei dyfarnu ar ddiwedd y dydd.

Gall ein technolegwyr sydd â phrofiad helaeth yn y diwydiant helpu ac arwain eich busnes trwy'r broses o ddatblygu a gweithredu cynllun HACCP. Gall ein technolegwyr hefyd adolygu eich HACCP cyfredol i sicrhau eu bod yn cydymffurfio.

Fel bonws, gallwch elwa o ddiwrnod ychwanegol gyda thechnolegydd i adolygu eich cynllun HACCP sydd newydd ei weithredu.

Dyddiad Cwrs nesaf: I'w drefnu

Ystod: Un diwrnod

Rhagofyniad: Dim 

Dull asesu: Dim

Pris: Am ddim i fusnesau cymwys

Cwrs undydd i rai sy’n gweithio ym maes arlwyo, gweithgynhyrchu neu fanwerthu, lle mae bwyd yn cael ei baratoi, ei goginio a’i drin (ac i’r rhai sy’n bwriadu gweithio yn y diwydiant). Nod y cymhwyster yw rhoi cyflwyniad i HACCP, a hefyd cynorthwyo’r rhai sydd, neu a fydd, yn rhan o dîm HACCP (dadansoddi peryglon a phwynt rheoli critigol) ym maes arlwyo, gweithgynhyrchu neu fanwerthu.

 

Dyddiad Cwrs nesaf: I’w gadarnhau

Ystod: rhaglen un diwrnod

Rhagofyniad: Dim 

Dull asesu: arholiad atebion aml ddewis

Unedau RQF: Oes

Pris: £60

 

Byddai'r rhai a fynychodd yn sefyll y papur arholiad sy'n fwyaf perthnasol i'w swydd:

 • Dyfarniad Lefel 2 mewn HACCP ar Arwyo
 • Dyfarniad Lefel 2 mewn HACCP ar Cynhyrchu 
 • Dyfarniad Lefel 2 mewn HACCP ar Adwerthu

 

Y prif bynciau fydd yn cael sylw:

 • Diben u system HACCP
 • Nodweddion a therminoleg HACCP
 • Sut mae system HACCP yn cael ei rhoi ar waith yn y gweithle.

 

Y ffordd ymlaen a argymhellir:

 • Dyfarniad Lefel 3 mewn HACCP ar Arwyo
 • Dyfarniad Lefel 3 mewn HACCP ar Cynhyrchu 
 • Dyfarniad Lefel 3 mewn HACCP ar Adwerthu

 

Highfield yw'r Corff Dyfarnu ar gyfer ein cyrsiau diogelwch bwyd a HACCP.

Mae’r cymhwyster hwn ar gyfer y rhai sy’n gyfrifol am helpu i ddatblygu a chynnal systemau HACCP mewn amgylchedd gweithgynhyrchu bwyd. Nod y cymhwyster yw rhoi’r wybodaeth angenrheidiol i ddysgwyr fel y gallant fod yn rhan hanfodol o’r tîm HACCP ym maes gweithgynhyrchu a diwydiannau eraill, er enghraifft, y rhai sy’n ymwneud â gwaith dosbarthu a storio. Mae’n addas i ddysgwyr sydd eisoes yn gweithio yn y maes gweithgynhyrchu bwyd sydd â gwybodaeth am beryglon a rheoli bwyd.

 

Dyddiad Cwrs nesaf: I'w gadarnahu

Ystod: 2 diwrnod

Rhagofyniad: Dyfarniad Lefel 2 mewn HACCP ar Cynhyrchu

Dull asesu: arholiad atebion aml ddewis

Unedau RQF: Oes

Pris: Cysylltwch am bris

 • Dyfarniad Lefel 3 mewn HACCP ar Cynhyrchu

 

Y prif bynciau fydd yn cael sylw:

 • Dealltwriaeth o bwysigrwydd gweithdrefnau rheoli diogelwch bwyd seiliedig ar HACCP
 • Prosesau rhagarweiniol ar gyfer gweithdrefnau HACCP
 • Sut i ddatblygu gweithdrefnau diogelwch bwyd seiliedig ar HACCP
 • Sut i roi gweithdrefnau diogelwch bwyd seiliedig ar HACCP ar waith
 • Sut i wirio gweithdrefnau seiliedig ar HACCP

 

Highfield yw'r Corff Dyfarnu ar gyfer ein cyrsiau diogelwch bwyd a HACCP.

Cwrs pum diwrnod wedi'i anelu at reolwyr ac uwch staff sy'n aelodau o dîm HACCP. Nod y cymhwyster yw rhoi'r wybodaeth a'r sgiliau sydd eu hangen ar ddysgwyr i ddatblygu, gweithredu a gwerthuso HACCP sy'n seiliedig ar Codex. Argymhellir yn gryf bod dysgwyr gyda chymwysterau Diogelwch Bwyd Lefel 4 a HACCP Lefel 3 yn barod, cyn ymgymryd â'r cymhwyster hwn. Byddai profiad o weithio o fewn tîm HACCP yn fanteisiol hefyd.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am addasrwydd y cymhwyster hwn, rhowch alwad i ni!

Mae'r dystysgrif hon yn dystysgrif oes, ond awgrymir eich bod yn cadw tystiolaeth o Ddatblygiad Personol Parhaus i gadw'ch sgiliau a'ch gwybodaeth yn gyfredol.

Dyddiad Cwrs nesaf: 14 Mawrth 2022

Ystod: Rhaglen 5 diwrnod

Rhagofyniad: Dyfarniad Lefel 3 HACCP, Dyfarniad Lefel 4 Diogelwch Bwyd

Dull asesu: Arholiad

Unedau RQF: Oes

Pris: Cysylltwch am bris

Rydym yn cynnig amrywiaeth o gyrsiau ymarferol pwrpasol wedi'u cynllunio i ddiwallu anghenion eich busnes. Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth.

 • Egwyddorion Gwneud Caws
 • Gwneud Hufen Iâ
 • Sgiliau Torri Cig Oen
 • Sgiliau Torri Cig Eidion
 • Sgiliau Torri Cig Mochyn  
 • Sgiliau Halltu Cig Mochyn
 • Gwneud Selsig

Pris: Cysylltwch am bris

Efallai y bydd modd derbyn cymhorthdal trwy Gynllun Helix ar gyfer busnesau sy’n gymwys.

Rydym yn cynnig amrywiaeth o gyrsiau Iechyd a Diogelwch a gynlluniwyd i ddiwallu anghenion eich busnes. Cysylltwch â ni am y dyddiadau maen nhw'n eu rhedeg.

 • Cymorth Cyntaf mewn Argyfwng (1 diwrnod) - £80 (Roedd cinio bwffe a lluniaeth yn cynnwys. Mae'r cwrs hwn wedi'i eithrio o TAW) 
 • Cymorth Cyntaf yn y Gweithle (3 dirwnod) - £200 
 • Dyfarniad Lefel 2 mewn Iechyd a Diogelwch yn y Gweithle (1 diwrnod) - £70 
 • Dyfarniad Lefel 3 mewn Iechyd a Diogelwch yn y Gweithle  (3 diwrnod) - £280
 • Dyfarniad Lefel 2 mewn Egwyddorion COSHH (hanner diwrnod) - £65
 • Dyfarniad Lefel 2 mewn Egwyddorion Codi a Chario (hanner diwrnod) - £65